Algemene voorwaarden

 

Deze algemene verhuur voorwaarden zijn eigendom van Technum II B.V., gevestigd 4462 GK te Goes aan de Nobelweg 4-22. Technum II B.V., handelt tevens onder de handelsnamen ’t Zeepiertje en Bootverhuur Oosterschelde. Technum II B.V. is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 80783341, alwaar deze voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

Vertrektijden

U wordt verzocht zich aan de gekozen vertrektijden te houden. Kom op tijd. Wanneer u te laat bent kan de afspraak vervallen.

 

Definities

  1. Verhuurder: is de besloten vennootschap Technum II B.V. welke vennootschap tevens handelt onder de handelsnamen ’t Zeepiertje en Bootverhuur Oosterschelde.
  2. Huurder: is een consument en of zakelijke klant die diensten afneemt van Technum II B.V.
  3. Huurovereenkomst: er is sprake van een huurovereenkomst als een huurder online, telefonisch, per e-mail of anderszins een vaartuig heeft gereserveerd/besteld en een verificatiebetaling, deel/volledige betaling of contante betaling zijn overeengekomen dan wel heeft verricht. Of wanneer partijen schriftelijk en of mondeling uitdrukkelijk anders overeenkomen.
  4. Documentnummer: als onderdeel van de huurovereenkomst vragen wij u op te geven het documentnummer van uw identiteitsbewijs.
  5. Inventarisatielijst: een lijst van alle aan het vaartuig toebehorende goederen en of aanwezig zijnde zaken.
  6. Toebehoren: alle aan boord aanwezig zijnde toebehoren of zaken waaronder in ieder geval begrepen indien aanwezig vishengels, lood, onderlijnen, radar, dieptemeter, fishfinder en navigatie/kaartplotter
  7. Administratiekosten: een bedrag ten behoeve van handmatig te verrichten extra handelingen
  8. Borg: een bedrag ten behoeve van borgstelling
  9. Vaartuig een gemotoriseerd of ongemotoriseerd vaartuig ten behoeve van gebruik op het water
  10. Mooiweer garantieregeling: wij geven bij verhuur van een dag of halve dag een goed weer garantie. Hetgeen impliceert dat bij hevige mist, stortregen (gedurende 5 uur of meer uur) windkracht 7 uit zuid, zuid oost- of zuidwest. En of windkracht 6 noord of noordwest. Of meer zulks te allen tijde naar het oordeel van de verhuurder de reservering kosteloos kan worden verzet naar een datum waarop hetzelfde tarief van toepassing is. Bij gunstigere weersomstandigheden kan er gewoon gevaren worden. En geldt dus geen recht op omboeking of een beroep op onze Mooiweer garantieregeling.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht(en) en of aanvullende vervolgopdrachten van Technum II B.V., hierna te noemen verhuurder en een huurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verhuurder, voor de uitvoering waarvan door verhuurder derden dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de verhuurder en zijn directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van huurder/huurders worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden verklaard, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De verhuurder en de cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien verhuurder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat cliënt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Inspanningsverbintenis

2.1 Voor alle diensten van verhuurder/verhuurder geldt dat deze inspanningsverbintenissen betreffen. Wat inhoudt dat voor deze diensten geen resultaat kan worden gegarandeerd.

2.2 Ten aanzien van toebehoren zoals een radar, fishfinder, dieptemeter en kaartplotter geldt dat deze apparatuur indien aanwezig wordt geleverd uit luxe. Gelet op de gevoeligheid en de werking van deze apparatuur kan de werking hiervan nimmer worden gegarandeerd hetgeen zich dan ook louter kwalificeert als een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 3. Inschakeling derden

3.1 De huurder is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de huurder steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van verhuurder gesteld is, dan wel betaling van openstaande declaraties, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van verhuurder leiden dan wel tot beëindiging van de opdracht.

3.2 Verhuurder kan voor het verlenen van haar diensten derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

 

Artikel 4. Aanbod, offerte, opdracht en overeenkomst

4.1 Verhuurder kan zijn offertes en aanbiedingen mondeling, schriftelijk of elektronisch uitbrengen.

4.2 Alle offertes en aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.3 Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, en verblijf-, verzend- en administratiekosten en brandstofkosten, tenzij anders aangegeven.

4.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verhuurder anders aangeeft.

4.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.7   Alle door verhuurder gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend. En verplicht verhuurder nimmer tot acceptatie van een opdracht. Verhuurder behoudt zich ten alle tijde het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

4.8   Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om op de haar aangeleverde opdrachten controles uit te laten voeren in de meest brede zin van het woord.

4.9   Verhuurder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.10   De huurder vrijwaart verhuurder tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de huurder verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

4.11 Indien tussen partijen een opdracht tot stand komt is er ten alle tijden sprake van een overeenkomst (huurovereenkomst).

4.12 Indien huurder een vaartuig reserveert is er automatisch sprake van een huurovereenkomst.

 

Artikel 5. Tarieven prijsafspraken en betalingen

5.1 Alle door verhuurder gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en brandstofkosten tenzij anders vermeld.

5.2 Brandstofkosten worden ten alle tijden 1 op 1 doorbelast aan de huurder.

5.3 Declaraties dienen op voorhand te worden voldaan, of uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bij gebreke kunnen de te leveren diensten of leveringen worden opgeschort. Tevens wordt aan de huurder een bedrag groot ad € 50,- euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 In geval een huurder het gehuurde te laat retourneert wordt er een bedrag groot ad 25,-euro per kwartier in rekening gebracht, zulks geschied op nacalculatie. Daarbij is de huurder tevens een bedrag groot ad 50,- euro verschuldigd aan administratiekosten zulks ter vergoeding van de extra handelingen van verhuurder.

5.5 In geval een tijdige betaling uitblijft verkeerd huurder in verzuim, Indien ook na aanmaning (en/of 14 dagen brief) betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van ten minste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 40,00. Wettelijke rente dan wel een minimale rente groot ad 5% en incassokosten komen ten alle tijden integraal voor rekening van de huurder.

5.6 Nota’s waartegen niet binnen twee weken schriftelijk is geprotesteerd, gelden als geaccepteerd. Een later gegeven protest zal als tardief worden gepasseerd.

5.7 Op onze boten hanteren wij een maximaal aantal passagiers, dit maximumaantal kan slechts beperkt worden uitgebreid tegen een meerprijs.

 

Artikel 6. Annulering

6.1 In geval van annulering tot 48 uur voor aanvang van de huurperiode is huurder 50% van de totale huursom en toebehoren verschuldigd.

6.2 In geval een huurder binnen 48 uur voor aanvang annuleert is de volledige huursom inclusief de kosten voor eventuele toebehoren verschuldigd.

6.3 In geval een huurder niet komt opdagen (niet nakomen van de reservering door huurder) zal de volledige huursom inclusief bestelde toebehoren worden doorbelast aan huurder. Tevens zal een bedrag groot ad € 50,- euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. In geval van gebruikmaking van kortingsbonnen zullen deze komen vervallen, en zullen alsdan als ingeleverd worden beschouwd.

6.4 In gevallen van extreem weer of bijzonder weersomstandigheden is onze mooi weer garantieregeling van toepassing.

6.5 De huurovereenkomst is nimmer overdraagbaar aan een derde. Dit omwille van de verzekering.

 

Artikel 7 verplichtingen van de verhuurder

7.1 Bij aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. Hierbij draagt verhuurder er zorg voor dat het vaartuig zich in goede staat bevindt. En alzo kan worden gebruikt als waarvoor bestemd verhuurder draagt tevens zorg voor voldoende veiligheidsmiddelen aan boord.

7.2 Verhuurder verplicht zich het vaartuig afdoende verzekert te houden tegen wettelijke aansprakelijkheid en beperkte cascoschade. De verzekering biedt alleen dekking voor het overeengekomen gebruik en vaargebied. Voorts geldt voor de verzekering een redelijk eigen risico.

7.3 Verhuurder draagt zorg voor afdoende uitleg en ziet erop toe dat er altijd een deugdelijke gebruikershandleiding met voldoende informatie aan boord is.

7.4 Bij afvaart ziet de verhuurder erop toe dat het vaartuig schadevrij is, hij staat het een huurder te allen tijde toe een grondige inspectie uit te voeren.

7.5 Verhuurder neemt na afloop van de huurperiode het vaartuig weer in ontvangst, tenzij met de huurder anders overeengekomen.

 

Artikel 8 verplichtingen van de huurder

8.1 Huurder moet over voldoende vaarkennis en vaardigheden beschikken. Ouder zijn als 18 jaar en indien vereist voor het betreffende vaartuig beschikken over een geldige en toereikende vaarbevoegdheid.

8.2 huurder begeeft zich nimmer buiten de afgebakende vaargeulen.

8.3 Huurder onthoudt zich volledig van alcohol en drugs.

8.4 Huurder is ten alle tijden gehouden om aanwijzingen van de verhuurder op te volgen. Hieronder mede begrepen het verbod tot uitvaren of terugkeren naar de haven. Alsmede het verbod tot varen onder slechte weersomstandigheden. Voorts is de huurder tevens gehouden zich te houden aan alle aanwijzingen die strekken tot behoud van het vaartuig.

8.5 Huurder zal als goed schipper optreden voor het vaartuig zulks met inachtneming waarvoor het vaartuig bestemd is. Hierbij mag het vaartuig nimmer zonder toestemming aan een ander in gebruik worden gegeven. Zo mogen ook nimmer wijzigingen aan het vaartuig worden aangebracht.

8.6 Huurder verklaard ten alle tijden alle benodigde formulieren juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

8.7 In geval een huurder onverhoopt toch een gebrek of schade aan het vaartuig ontdekt dient hij dit voor de afvaart aan de verhuurder kenbaar te maken. In het geval dat een huurder een gebrek constateert aan de vooraf aan hem verstrekte inventaris lijst dient hij dit eveneens voorafgaand aan de afvaart aan de verhuurder kenbaar te maken. In het geval dit niet voorafgaand aan de afvaart geschiede kunnen hier geen rechten aan worden ontleend, en zal alsdan de conditie en inventaris als geaccordeerd worden beschouwd.

8.8 Na afloop van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig terug over in de staat zoals ontvangen.

8.9 Alle met het gebruik gepaard gaande kosten zoals boetes, brandstofkosten, brug, kade, sluis en liggelden komen integraal voor rekening van de huurder.

8.10 Het is de huurder nimmer toegestaan zonder de expliciete schriftelijk toestemming van de verhuurder reparaties te laten verrichten aan het gehuurde.

8.11 In geval van schade van welke aard ook dient de huurder de verhuurder hiervan terstond in kennis te stellen. Zo ook in geval van schade en omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden.

8.12 Huurder is verplicht het vaartuig tijdig te doen retourneren in gevallen van een te late aankomst in de haven zullen de hieraan verbonden kosten integraal voor rekening van huurder komen zulks reeds is opgenomen in artikel 5.4 van deze algemene verhuur voorwaarden.

8.13 Een huurder is ten alle tijden verplicht mee te werken aan verificatie/ controle van het documentnummer van het door hen gebruikte identiteitsbewijs. Verhuurder kan dit zo wel voor als na de afvaart verlangen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig ten tijde van de huurperiode. Hetgeen overigens enkel en alleen geldt voor schades en verlies welke niet worden gedekt door de verzekering. En behoudens het eigen risico groot ad 1000,- euro in gevallen van schade boven de rompzijde bedraagt het eigen risico 2500,- euro welke bedragen ten alle tijden integraal voor rekening van huurder komen.

9.2 De huurder is nimmer aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade niet aan hem of één van zijn mede opvarende is aan te rekenen. Onder schade wordt ook altijd de gevolgschade verstaan.

9.3 Een huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade ten gevolge van het varen buiten de vaargeul.

9.4 Een huurder is altijd aansprakelijk voor gevolg schade die hij veroorzaakt als;

– Het vaartuig willens en wetens wordt gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.

– Hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de verhuurder.

– Een huurder zich begeeft buiten de afgebakende vaargeulen.

9.5 Indien een schade volgt uit hetgeen in strijd met artikel 8 een huurder wel of niet heeft gedaan. Dan is huurder gehouden de volledige schade met inbegrip van vervolg en of vermogensschade aan de verhuurder te vergoeden. Een eerste uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toegerekend kan worden.

9.6 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en of letsel of ongeval. Behoudens een geval dat de schade en of het letsel een direct gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig.

9.7 De verhuurder kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit defecte toebehoren. Toebehoren zoals radar, fishfinder, dieptemeter en kaartplotter zijn toebehoren waarvan verhuurder nimmer de werking kan garanderen.

 

10 Klachten

10.1 In geval van klachten van de zijde van de huurder dienen deze schriftelijk dan wel aangetekend te worden gemeld. De huurder dient er voor zorg te dragen dat hij de klacht aan verhuurder doet toekomen binnen 14 na het voorval zulks voldoende beschreven en toegelicht.

10.2 In het geval huurder klachten heeft over een declaratie, dient hij deze schriftelijk bij voorkeur per aangetekende post doch binnen 14 dagen na toezending van de declaratie te doen toe komen aan verhuurder. Hierbij dien de reclamaties voldoende te worden beschreven en toegelicht.

10.3 In het geval huurder zijn klacht niet tijdig toezend zal dit automatisch leiden tot het verval van de klacht.

 

Artikel 11 Publiciteit

11.1 Technum II B.V. is vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de huurder gebruik te maken van publiciteit. Ook na beëindiging van een opdracht bestaat deze vrijheid, met dien verstande dat zulks zo veel mogelijk in overleg met de huurder plaatsvindt.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en geleverde diensten dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Middelburg