Privacyverklaring Technum II B.V.

 

Bootverhuur Oosterschelde en ’t Zeepiertje zijn handelsnamen van Technum II B.V.

 

Technum II B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Technum II B.V.

Nobelweg 4-22

4462 GK Goes

  1. +31 (0)85 301 59 99
  2. info@bootverhuuroosterschelde.nl
  3. www.bootverhuuroosterschelde.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Technum II B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons versterkt.

 

Hieronder vindt u het overzicht van de persoonsgegevens die wij zullen verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Technum II B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Technum II B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Technum II B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of systemen.

 

Bewaring persoonsgegevens

Technum II B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Gegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Fiscaal en boekhouding
Adresgegevens 7 jaar Fiscaal en boekhouding
Facturen en/of Offertes 7 jaar Fiscaal en boekhouding
Mailverkeer 2 jaar Naslag van gemaakte afspraken
Mailverkeer inzake dossiers 7 jaar Afwikkeling dossiers

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

Technum II B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Technum II B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of verglijkbare technieken, die wij gebruiken

Technum II B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Technum II B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bootverhuuroosterschelde.nl .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

 

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen:

 

Technum II B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Technum II B.V. neemt uw gegevens in bescherming en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u vind dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@Bootverhuuroosterschelde.nl